Surf N Sail Makkum - Ijsselmeer / Friesland / Holland
Algemene bedrijfsvoorwaarden van Surf N Sail Makkum
 
Artikel 1: Cursus deelnemers en huurders
Deelname- en huurgerechtigd is iedereen, die noch lichamelijk noch conditioneel beperkt is  en de kitesport zonder gevaar voor zichzelf en anderen kan uitoefenen. Voorwaarde voor deelname is dat je 20 minuten zonder enig hulpmiddel in open water kunt zwemmen. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen met de toestemming van ouders/verzorgers.
 
Artikel 2: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2. Indien de overeenkomst tot stand komt met meer dan 14 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250,- overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang worden voldaan.

3. Indien de boeking tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de boeking is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische/internet overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nader ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de boeking te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst en reeds gemaakte kosten.

5. De opdrachtgever die niet tijdig betaald is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
 
Artikel 3: Aanmelden/annuleren
De aanmelding voor een kite cursus en of huurovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren (ook mogelijk via internet). Bij minderjarigen is handtekening van ouders/verzorgers nodig. Annuleren van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van de cursus wordt 50% van de cursusprijs ingehouden (zie § 346 alinea 1 BGB), wanneer er geen vervangende deelnemer of huurder gevonden wordt.  Wij behouden ons het recht om zonder naleving van een termijn de cursus te annuleren mocht het minimum aantal deelnemers van 2 personen niet worden bereikt. Wij behouden ons tevens het recht om zonder naleving van een termijn de cursus te annuleren bij niet passende weersomstandigheden, hierbij is te denken aan teveel/weinig wind, onweer, nevel, mist, hevige regenval, e.d. of bij het vernielen van het kite materiaal door crashes of vandalisme. Gedane betalingen worden niet uitgekeerd en verdere aanspraken bestaan niet.
 
Artikel 4: Zekerheid/Voorwaarden
Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een passende (sport)verzekering.
 
Artikel 5: Zorgplicht
De veiligheid en de operationele gereedheid van het kite materiaal wordt door regelmatige inspecties gegarandeerd. Toch  is de deelnemer/huurder verplicht het kite materiaal voor het varen te controleren. In het belang van alle betrokkenen is elke deelnemer/huurder verplicht schade die is ontstaan meteen te melden. Indien het kite materiaal door niet naleven van de aanwijzingen van de instructeurs,  door nalatigheid of  met  opzet kapot gaat, worden de kosten van de schade op de deelnemers/huurders verhaald.
 
Artikel 6: Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk  voor de manier waarop de cursussen (of event) wordt gegeven, voor de zorgvuldige selectie van onze medewerkers, voor het geven van de juiste cursus bij de betreffende deelnemers, het goede uitvoeren daarvan door onze medewerkers en grondige  inspecties om  er voor te zorgen dat het kite materiaal gereed is voor gebruik. Aansprakelijkheid voor het verlies van spullen en verwondingen aan personen is uitgesloten. Bij zelf en door anderen veroorzaakte schade heeft  de deelnemer/huurder een meldingsplicht. Voor zelf veroorzaakte schade (inclusief verlies of gevolgschade) aan het materiaal en onderdelen is de deelnemer/huurder persoonlijk aansprakelijk. Voor het verlies van waardevolle spullen, brillen, geld en andere persoonlijke bezittingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


 
Artikel 8: Foto’s en film
1. De contractant dan wel deelnemer gaat er mee akkoord dat foto’s en film materiaal wat tijdens een activiteit wordt gemaakt door Surf N Sail Makkum gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden.
 
Artikel 9: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.

2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 10: Aanvullende huurvoorwaarden
Surf N Sail Makkum heeft het recht om uitgifte van kite-uitrusting te weigeren, als de huurder niet over de nodige kwalificatie beschikt (IKO of VDWS licentie). De huurder is verplicht het materiaal op tijd terug te brengen. Meteorologische gebeurtenissen zijn in te calculeren  en zijn nooit een geldige  voor een te late inleveren van materiaal. In alle gevallen wordt de huurder aansprakelijk voor alle verplichtingen uit het huurcontract.  De huurder moet ook instaan voor de fouten van zijn medegebruiker.
 
Artikel 11: Salvatorische Klausel
Het ineffectiviteit van een enkele bepaling  betekent niet dat het contract ongeldig is.